Avfallsplan

Avfallsplanerna beskriver hur Sörmland Vatten tillsammans med Flens, Katrineholms och Vingåkers kommuner ska arbeta med avfallshanteringen. Syftet med arbetet är att styra, utveckla och följa upp kommunernas avfallshantering med ambitionen att klättra högre upp i avfallstrappan.

Sörmland Vatten har tillsammans med Flens, Katrineholms och Vingåkers kommuner tagit fram respektive kommuns avfallsplan. Avfallsplanen är en del av kommunernas renhållningsordning som är ett lagstiftat verktyg för att styra, utveckla och följa upp kommunens avfallshantering. Den beskriver hur kommunerna tillsammans med Sörmland Vatten under planperioden ska bedriva åtgärdsarbete med fokus på en hållbar avfallshantering. Ambitionen med framtagen avfallsplan är att klättra högre upp i avfallstrappan för att minska avfallets mängd och farlighet och därmed nå de uppsatta målen. Sörmland Vatten och kommunerna arbetar gemensamt med åtgärderna och Sörmland Vattens roll är att driva avfallsplanearbetet framåt.

Avfallsplanen påverkar så gott som alla kommuninvånare varje dag. För att uppfylla planens mål krävs det investeringar, arbete, engagemang och vilja hos kommuninvånare samt anställda inom respektive kommun och Sörmland Vatten.

Nuvarande planperiod 2013-2017

Nuvarande avfallsplaner antogs av kommunfullmäktige hösten 2012 och gäller för perioden 2013-2017. Det är samma avfallsplaner som är beslutade i respektive kommun och består av elva mål och 26 åtgärder.

Här hittar du respektive kommuns avfallsplan.

Kommande planperiod 2018-2022

För perioden 2018-2022 har en ny samt gemensam avfallsplan för Flens, Katrineholms och Vingåkers kommuner tagits fram. Avfallsplanen har under 2017 antagits av kommunfullmäktige i respektive kommun och börjar gälla från 1 januari 2018.

Avfallsplanen utgår från fem fokusområden som vi behöver arbeta med för att kunna klättra högre upp i avfallstrappan. Från de fem fokusområdena har tio mål tagits fram som visar vad vi vill uppnå med avfallsplanearbetet. Hur vi ska arbeta för att nå målen beskrivs i de elva åtgärder som är kopplade till målen. Fokusområdena är följande: