Avgifter

Våra utgifter är dina avgifter.

Regler och avgifter för renhållningen
Avfallshanteringen regleras i miljöbalken och avfallsförordningen samt i kommunens egen renhållningsordning som består av avfallsplan samt föreskrifter om avfallshantering. Det är kommunfullmäktige som fastställer renhållningsordningen och som beslutar om renhållningstaxan, det vill säga vad det kostar.

Regler och avgifter för vatten och avlopp
Vatten- och avloppsverksamheten i Sverige finansieras helt av anslutna kunder genom VA-taxan och får inte gå med vinst. VA-avgifterna beslutas av kommunfullmäktige i din kommun och består av anläggnings- och brukningsavgifter. Dessa i sin tur består av olika avgifter som varierar från kommun till kommun.

Lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster, miljöbalken samt kommunens "Allmänna bestämmelser för brukande av kommunens allmänna Vatten- och Avloppsanläggningar (ABVA) är dokument som styr VA-verksamheten. Det är kommunfullmäktige som fastställer ABVA och som beslutar om VA-taxan, det vill säga vad det kostar. Avgifter tas ut för att täcka de kostnader som är nödvändiga för att ordna och driva va-anläggningarna.