Taxeutveckling

Renhållning och VA är båda taxefinansierade verksamheter och ska vara självbärande. Inte lönsamhetsdrivande. - Våra utgifter är dina utgifter!

Vatten och avloppstaxa

Generellt så påverkas VA-taxan om verksamheten investerar i ledningsnätet eller i vatten- eller reningsverk. En ändring av taxan kan också ha sin förklaring i förnyade upphandlingar, nya krav som exempelvis kväverening eller förändrade driftskostnader i övrigt.

För att säkerställa ett dricksvatten med god kvalité även för kommande generationer så finns ett kontinuerligt behov av investeringar i ledningsnät, vattenverk och avloppsreningsverk.


Några exempel som påverkar VA-taxan i respektive kommun framöver:

Flens kommun

  • Flens reningsverk, ombyggnation och nya krav.
  • Överföringsledning mellan Malmköping och Flen.
  • Ökad utbytestakt av VA-ledningsnätet.

Katrineholms kommun

  • Ny rötkammare Rosenholm.
  • Ökad utbytestakt av VA-ledningsnätet.
  • Investeringar för att trygga framtida vattenleveranser och vattenkapacitet.

Vingåkers kommun

  • Ökad utbytestakt av VA-ledningsnätet.
  • Framtida omvandlingsområden.
  • Överföringsledning spillvatten Österåker - Julita.

 

Läs vilka lagar och avgifter som reglerar taxorna för renhållningen och vatten

Läs mer om hur Svenskt Vatten ser på VA-taxans utveckling i Sverige.