Taxeutveckling

Renhållning och VA är båda taxefinansierade verksamheter och ska vara självbärande. Inte lönsamhetsdrivande. - Våra utgifter är dina utgifter!

vaVatten och avloppstaxa

Generellt så påverkas VA-taxan om verksamheten investerar i ledningsnätet eller i vatten- eller reningsverk. En ändring av taxan kan också ha sin förklaring i förnyade upphandlingar, nya krav som exempelvis kväverening eller förändrade driftskostnader i övrigt.

För attt säkerställa ett dricksvatten med god kvalité även för kommande generationer så finns ett kontinuerligt behov av investeringar i ledningsnät, vattenverk och avloppsreningsverk.


Några exempel som påverkar VA-taxan i respektive kommun:

Flens kommun

  • Flens reningsverk, ombyggnation och nya krav
  • Överföringsledning mellan Malmköping och Flen
  • Nytt dricksvatten för Flen
  • Ökad utbytestakt av VA-ledningsnätet

VA-taxan i Flens kommun var oförändrad under åren 2014 samt 2015. OBS! Förändring gällande justeringen av VA-taxan i Flens kommun. Med förutsättning att inget oförutsett händer kommer VA-taxan att justeras from 1 juli 2017. 

Katrineholms kommun

  • Kväverening Rosenholm
  • Ny rötkammare Rosenholm
  • Ökad utbytestakt av VA-ledningsnätet

From med den 1 januari 2016 så är höjningen 35 kr per månad för ett enbostadshus som använder 150 kbm vatten om året.

Vingåkers kommun

  • Ökad utbytestakt av VA-ledningsnätet
  • Österåkersreningsverk, ombyggnation eller överföringsledning.

From med den 1 januari 2016 så är höjningen 40 kr per månad för ett enbostadshus som använder 150 kbm vatten om året.

 


Läs vilka lagar och avgifter som reglerar taxorna för renhållningen och vatten

Läs mer om hur Svenskt Vatten ser på VA-taxans utveckling i Sverige.