Om biogas

Kretsloppet sluts genom att avloppsslam och matavfall blir biogas och biogödsel. På Rosenholm Biogas kan du tanka biogas från rötning av avloppsslam vid Rosenholms avloppsreningsverk samt biogas som producerats av matavfall.

Biogasen är koldioxidneutral och bidrar inte till växthuseffekten. Den är därför bättre ur miljösynpunkt än fossila bränslen som bensin och diesel. När du tankar på Rosenholm Biogas är du med och bidrar till ett mer hållbart nyttjande av våra gemensamma resurser.

Matavfall blir biogas och biogödsel

 1. Matavfall. Mat produceras och konsumeras, vilket skapar toalettavfall och matavfall.
 2. Rosenholms avloppsreningsverk. Det som spolas ner i toaletten transporteras via avloppsledningar till reningsverket.
 3. Rening av avloppsvatten. Avloppsvattnet renas mekaniskt, biologiskt och kemiskt från fasta partiklar och andra föroreningar.
 4. Slam. Det organiska material som avlägsnas i reningsstegen kallas för slam.
 5. Rötning. Slammet från reningsverket och slurryn med matavfall pumpas in och rötas till metangas.
 6. Rötrest. En näringsrik rötrest blir kvar efter rötningen. Rötresten från Rosenholms avloppsreningsverk är Revaq-certifierad.
 7. Biogödsel. Rötresten innehåller mycket näring och används som gödsel på produktiv åkermark. Detta gödsel kallas för biogödsel.
 8. Insamling. Matavfallet samlas in med biogasdrivna fordon.
 9. Malning. Matavfallet mals ner för att få en pumpbar konsistens som kallas för slurry.
 10. Hygienisering. Slurryn pumpas vidare och värms upp så att skadliga bakterier inte överlever.
 11. Rötning. Slammet från reningsverket och slurryn med matavfall pumpas in och rötas till metangas.
 12. Gasrening. Metangasen uppgraderas till biogas i en gasreningsanläggning genom att ”tvättas” från bland annat koldioxid.
 13. Biogas. Biogas kan användas som drivmedel i fordon. Biogas är koldioxidneutral och bidrar inte till växthuseffekten.