Om Rosenholm Biogas

Kretsloppet sluts genom att avloppsslam och matavfall blir biogas och biogödsel. På Rosenholm Biogas kan du tanka biogas från rötning av avloppsslam vid Rosenholms avloppsreningsverk samt biogas som producerats av matavfall.

Biogasen är koldioxidneutral och bidrar inte till växthuseffekten. Den är därför bättre ur miljösynpunkt än fossila bränslen som bensin och diesel. När du tankar på Rosenholm Biogas är du med och bidrar till ett mer hållbart nyttjande av våra gemensamma resurser.