Mål och värderingar

Inom Sörmland Vatten och Avfall AB arbetar vi för att nå våra mål, vår vision och leva efter våra värderingar.

Affärsidé
Sörmland Vatten ansvarar för att producera och leverera dricksvatten av god kvalitet, omhänderta och rena avloppsvatten samt ta hand om hushållsavfall på ett ansvarsfullt sätt. Vi tar tillvara på våra restprodukter genom att producera och leverera klimatvänlig fordonsgas och energi samt återföra växtnäring till produktiv åkermark.

För en hållbar samhällsutveckling arbetar vi resurseffektivt och kretsloppsanpassat med service och miljö varje dag. Det gör vi för dig som bor i, verkar i eller besöker vår region.

Vision
Sörmland Vatten är med service och miljö varje dag ett föredöme i renhållnings- och VA-branschen.

Vi utvecklar kontinuerligt våra produkter och tjänster. Vi värdesätter varje arbetsuppgift och har en öppen och god kommunikation som stärker såväl individen som företaget.

Vi har skapat en hållbar region för nuvarande och kommande generationer där resurs- och kostnadseffektivitet samt minimal miljöpåverkan är en självklarhet.

Devis
Service och miljö - varje dag

Värderingar
I Sörmland Vatten hjälper vi varandra och värdesätter varje arbetsuppgift, både min egen och andras. Hos oss är en öppen och god kommunikation en framgångsfaktor som gör att såväl individen som företaget utvecklas. Vi arbetar för öppenhet, delaktighet och engagemang.