Miljö och kvalité

Sörmland Vatten och Avfall AB arbetar aktivt med miljö och kvalitet varje dag. Kvaliteten på dricksvatten och renat avloppsvatten är en viktig del i vårt arbete liksom arbetet med mottagning och insamling av hushållsavfall.

Rent vatten – en självklarhet?
Eftersom avloppsreningsverken i Sverige inte är byggda för att ta emot och rena de miljögifter som spolas ned i avloppet riskerar de att hamna i våra sjöar och vattendrag vilket i förlängningen innebär att de hamnar i vårt dricksvatten. Genom information hoppas vi därför kunna påverka dig att bidra till en hållbar utveckling genom att på rätt sätt omhänderta dessa miljögifter.

Vi arbetar med uppströmsarbete enligt Revaq, vad innebär det?
Ett aktivt uppströmsarbete innebär ett arbete för att stoppa miljögifter/föroreningar redan vid utsläppskällan för att på ett tryggt sätt kunna återföra det växtnäringsrika slammet till produktiv jordbruksmark. Utöver information till dig som kommuninvånare besöker vi även verksamheter kopplade till det kommunala avloppsledningsnätet för att ta prover och diskutera avloppsfrågor med dem.

Avfall ska tas omhand på ett effektivt och miljöriktigt sätt
För oss är det viktigt att bidra till en giftfri och långsiktigt hållbar miljö varför vi arbetar för att det ska vara så enkelt som möjligt för dig som kommuninvånare att göra rätt när du ska sortera ditt avfall.

Vad kan du göra?
Genom att använda så miljövänliga produkter som möjligt, sortera ut förpackningsmaterial, överblivna mediciner och farligt avfall ur ditt hushållsavfall, aldrig spola ner annat i avloppet än det som gått genom din kropp samt tvätta bilen i godkända tvätthallar med oljeavskiljare bidrar du till att förbättra vår gemensamma miljö.
 

  • Farligt avfall lämnas till Miljöbilen (en gång per år) eller återvinningscentralen i din kommun.
  • Överblivna mediciner lämnas till ett apotek i din kommun.
  • Förpackningar lämnas vid återvinningscentralen (ÅVC) eller återvinningsstationerna (ÅVS) i din kommun.