Miljö och kvalité

Sörmland Vatten och Avfall AB arbetar aktivt med miljö och kvalitet varje dag. Kvaliteten på dricksvatten och renat avloppsvatten är en viktig del i vårt arbete liksom arbetet med mottagning och insamling av hushållsavfall.

Certifiering och ackreditering
Sörmland Vatten är certifierade enligt ISO 14001, ISO 9001 och Revaq samt har ett laboratorium ackrediterat av SWEDAC enligt standarden ISO/IEC 17025.

ISO 14001 och ISO 9001

Revaq

Ackrediterat laboratorium

Vad kan du göra?
Eftersom avloppsreningsverken i Sverige inte är byggda för att ta emot och rena de miljögifter som spolas ned i avloppet riskerar de att hamna i våra sjöar och vattendrag vilket i förlängningen innebär att de hamnar i vårt dricksvatten. Genom att använda så miljövänliga produkter som möjligt, sortera ut förpackningsmaterial, överblivna mediciner och farligt avfall ur ditt hushållsavfall, aldrig spola ner annat i avloppet än det som gått genom din kropp samt tvätta bilen i godkända tvätthallar med oljeavskiljare bidrar du till att förbättra vår gemensamma miljö.