Revaq

Revaq är ett nationellt kvalitetssäkringssystem för reningsverk. Bakom Revaq står Svenskt Vatten, Lantbrukarnas Riksförbund (LRF), Lantmännen, Svensk Dagligvaruhandel samt Naturvårdsverket. Nästan hälften av landets avloppsvatten renas i dag i Revaq certifierade reningsverk.

För att nå regeringens mål "Giftfri miljö" och för att klara kraven i EU:s vattendirektiv om god ekologisk och kemisk status i grund-, yt- och kustvatten krävs insatser för att minska miljögifterna i samhället. Detta för att vi, våra barn och kommande generationer ska kunna ha fortsatt rent vatten även i framtiden. Sörmland Vatten har därför antagit utmaningen att Revaq certifiera alla avloppsverk i Flen, Katrineholm och Vingåker.

Vad innebär en certifiering?
I certifieringen ställs krav på ett rent slam utan föroreningar och smittoämnen, spårbarhet och öppenhet mot organisationer och kunder. Meningen är att sluta kretsloppet och ta tillvara på näringsämnena i slammet. Fosfor måste vi ha för att producera mat och idag sker inte utvinning av fosfor på ett hållbart och långsiktigt sätt. Certifieringen innebär hårdare krav än både svensk lagstiftning och EU:s krav.

Vad är uppströmsarbete?
Uppströmsarbete innebär arbetet med att stoppa föroreningar hos hushåll och anslutna verksamheter innan de kommer till reningsverket. Detta ger både ett renare slam och mindre utsläpp av föroreningar till sjöar och hav.

Vilka risker finns med slamspridning?
Det finns i dag inga vetenskapliga belägg för att återföring av slam från certifierade reningsverk innebär risker för miljö och hälsa. EU-kommissionen, Naturvårdsverket, Nordiska ministerrådet och norska livsmedelsverket Mattillsynet anser att nyttan överväger riskerna. Ständigt söks ny kunskap vad gäller miljö- och hälsorisker och initierar forskningsprojekt för att ta fram ny kunskap.

Vad är målet?
Slammets innehåll av kadmium är ungefär lika stor som i de flesta andra organiska gödselmedel, men kvaliteten ska bli ännu bättre. Revaqs mål för reningsverken är fastställda så att balans ska råda mellan till- och utförsel av kadmium på jordbruksmark.


Läs hela informationsbroschyren om Revaq här!


Visste du att?

 • Nästan 1 ton farliga kemikalier har tagits bort sedan 2009 i Katrineholm och Vingåker till följd av det uppströmsarbete som bedrivits. Det är till exempel cancerframkallande och hormonstörande ämnen som tagits bort.
 • Varje år tas det över 900 prover på slammet och jordbruksmarken i Katrineholm och Vingåker. Det görs innan spridning för att skydda jordbruksmarken från oönskade ämnen.
 • Målet till år 2025 är att kadmium inte ska ackumuleras i åkermarken vid spridning.
 • Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) kräver av sina lantbrukare att endast ta emot slam som är certifierat enligt Revaq.

Vad kan du göra?

 • Köp eller använd aldrig hobby- och konstnärsfärger som innehåller kadmium.
 • Försök att köpa miljömärkta textilier, bygg- och elektronikvaror samt smink och hygienprodukter. Titta efter Bra Miljöval och EU-blomman.
 • Köp inte tandkräm eller deodorant som innehåller triclosan. Läs mer om triclosan på www.svensktvatten.se.
 • Köp inte kläder, schampo, kylskåp eller disk- och tvättmaskin som innehåller antibakteriella kemikalier eller silver.
 • Fråga efter allväderskläder och skor som inte innehåller polyfluorerade impregneringsmedel.
 • Dammsug ordentligt för det minskar påverkan av bromerade flamskyddsmedel, ftalater och polyfluorerade föreningar via inandningsluften, och mängden miljögifter som spolas ut med skurvattnet.
 • Lämna elektronik och allt annat farligt avfall till återvinningscentralen.
 • Häll inte ut färgrester, kemikalier, lösningsmedel eller läkemedel i avloppet.