Nyhetsarkiv

April

26 apr, 2021

Renhållning

Töm säcken!

Nu vill vi tillsammans med dig minska avfallet och använda resurserna på rätt sätt.

21 apr, 2021

VA

Katrineholm och Amazon Web Services i samarbete

I ett pressmeddelande/pressträff den 21 april gick denna positiva information ut - läs mer om Katrineholm Vatten och Avfalls medverkan i detta framtidsprojekt! Katrineholm och Amazon Web Services i samarbete kring vattenprojekt för ett mer hållbart samhälle. För att ta hand om framtidens regnvatten behöver Katrineholms kommun klimatanpassa sin dagvattenhantering. Som ett led i det arbetet stödjer Amazon Web Services (AWS) nu en förstärkt infrastruktur och skapandet av ett våtmarksområde vid Stora Djulö utanför Katrineholm. Katrineholms kommun växer. Det innebär ökade krav på en förstärkt och utbyggd infrastruktur för vatten och avlopp. Klimatförändringar är en annan faktor som medför nya krav på omhändertagandet av dagvatten och hantering av översvämningsrisker. Katrineholms kommun, dess vattenbolag Katrineholm Vatten, driftbolaget Sörmland Vatten och AWS ska i ett samarbetsprojekt arbeta för att säkra stadens kapacitet vad avser vatten och avlopp, omhändertagande av dagvatten och hantering av översvämningsrisker. En del i det arbetet är att anlägga en våtmark vid rekreationsområdet Stora Djulö.

19 apr, 2021

Renhållning

Sommarhämtning

Snart drar perioden för sommarhämtningen igång. Du som har ett sådant abonnemang har fått ett brev med aktuella hämtningsdagar för din fastighet under sommaren.

8 apr, 2021

Allmänt

Ensilageplast

Insamling av ensilageplast 2021

Mars