Organisation

Sörmland Vatten är ett driftbolag som ägs av Flens, Katrineholms och Vingåkers kommuner. Dagligen ombesörjer vi produktion och distribution av dricksvatten, avledning och rening av avloppsvatten, produktion och försäljning av fordonsgas samt omhändertagande av kommunalt avfall och därmed jämförligt avfall.

I organisationen Sörmland Vatten finns två huvudprocesser, vatten och avlopp (VA) samt renhållning, och två stödprocesser, administration samt kundservice och kommunikation.

Vatten och avlopp
VA förvaltar ägarnas anläggningstillgångar och huvudmannaskap. VA ansvarar för löpande drift och underhåll av vattenverk och avloppsreningsverk, vatten- och avloppsledningsnät samt biogasmacken Rosenholm Biogas.

Renhållning
Renhållningen ansvarar för att driva kommunernas renhållningsansvar bland annat genom att planera avfallshanteringen så att gällande lagar och fastställd renhållningsordning följs.

Administration
Administration svarar för ekonomi samt stödjer övriga verksamheten och styrelserna i administrativa frågor.

Kundservice och kommunikation
Kundservice och kommunikation ansvarar för och utvecklar kontinuerligt den interna och den externa kommunikationen samt arbetar med kundrelationer.