Europa minskar avfallet

Under en vecka i november pågår kampanjveckan ”Europa minskar avfallet” där avfallets påverkan på miljön uppmärksammas med syfte att avfallsmängderna ska minska. Minskad mängd avfall påverkar miljön positivt genom att behovet av material och energi minskar, vilket i sin tur leder till minskade utsläpp.

”Europa minskar avfallet”

I november pågår kampanjveckan ”Europa minskar avfallet” där ett 20-tal länder inom EU deltar. Kampanjens syfte är att:

  • Öka medvetenheten kring att det skapas för mycket avfall.
  • Visa konsumtionens direkta miljöpåverkan.
  • Genomföra projekt och aktiviteter för att minska avfallets mängd och farlighet.

Vi på Sörmland Vatten kommer under kampanjveckan att uppmärksamma fem teman som syftar till att minska avfallet; laga, byta, sälja, låna och återanvända. Vår förhoppning är att du ska bli inspirerad till att minska ditt avfall.

Minska avfallet

Minskade avfallsmängder gör att behovet av material och energi minskar. Det leder också till minskade utsläpp från produktion, från transporter och från avfallshanteringen. När avfallsmängderna minskar behöver inte värdefulla resurser användas i onödan.

I Sverige har hushållsavfallet ökat med över 30 procent de senaste tio åren. Fortsätter utvecklingen i samma takt kommer mängden avfall att fördubblas till år 2030. Det är inte hållbart ur miljösynpunkt och att minska mängden avfall är en av de viktigaste miljöfrågorna. Högst på agendan när det gäller EU:s och Sveriges plan för avfall är att förebygga avfall. Att förebygga avfall innebär att se till att avfall inte uppkommer.