Farligt avfall

Farligt avfall har egenskaper som är farliga för människors hälsa och miljön. Det kan till exempel vara frätande, giftigt eller cancer- framkallande. Det är därför viktigt att farligt avfall hanteras rätt och inte hamnar tillsammans med hushållsavfallet utan kommer till särskild behandling.

Vi erbjuder hushållen möjlighet att lämna farligt avfall till Miljöbilen under hösten. Övrig tid på året går det bra att lämna det farliga avfallet på återvinningscentralen i respektive kommun.

Exempel på farligt avfall du får lämna vid miljöbilen är:

  • Lösningsmedel – lacknafta, thinner, fotogen och aceton
  • Spillolja och oljefilter
  • Färg-, lack- och limrester
  • Syror och alkalier – batterisyra, kaustiksoda och ammoniak
  • Bekämpningsmedel, kemiska produkter och fotokemikalier
  • Småbatterier, glödlampor, lågenergilampor och lysrör
  • Kvicksilverhaltigt avfall – termometrar
  • Smått elavfall

... och andra kemiska produkter, ofta märkta med varningssymbol

Det farliga avfallet från hushåll kan utan kostnad, även lämnas på återvinningscentralen i respektive kommun.

Företag och verksamheter har möjlighet att lämna sitt farliga avfall till Vika återvinningscentral alternativt anlita annan entreprenör och betalar enligt separat prislista. Återvinningscentralerna i Flen och Vingåker tar inte emot farligt avfall från företag och verksamheter.

Lämna elavfall till butiker
Butiker som säljer elutrustning måste från den 1 oktober 2015 ta emot uttjänta elprodukter. Större och mindre butiker har dock olika ansvar gällande mottagandet.

I mindre butiker gäller "en mot en-principen", vilket innebär att du kan lämna ditt elavfall när du köper en ny liknande produkt. Större butiker som säljer elutrustning och som har en försäljningsyta på över 400 kvadratmeter har ett större ansvar att ta emot elektronik. Dessa större butiker måste dessutom ta emot alla typer av småelektronik, som är mindre än 25cm, även när du inte köper något nytt.