Slam

För att din avloppsanläggning ska fungera bra och inte belasta miljön måste slamanläggningen tömmas regelbundet. Det finns olika typer av slamanläggningar som slamavskiljare, sluten tank, minireningsverk och BDT-brunn (bad, disk och tvätt)

Sörmland Vatten är skyldiga att enligt föreskrifter, om avfallshantering, i respektive kommun tömma varje enskild slamanläggning minst en gång per år. Det gäller slam från slamavskiljare, slutna tankar, minireningsverk och BDT-brunnar (bad, disk och tvätt).

Innan slambilen kommer till dig
Slamavskiljare (brunnar) aviseras via vykort innan tömning. Har du en sluten tank beställer du som kund tömning via formulär på vår hemsida eller telefon hos kundservice. Tömningen utförs inom 8 dagar,  räknat från nästkommande dag efter beställning. Tänk på att beställa tömning i god tid, väderförhållanden kan fördröja tömningen. Alla tömningar (även akut- eller paniktömningar) sker endast vardagar fram till klockan 16.00.

Vi sänder aviseringskortet ungefär två veckor innan slamtömning ska utföras. Vykortet innehåller information om under vilken period tömning kommer att ske, kontaktuppgifter till kundservice samt instruktioner och villkor för tömningen.

Din trädgård - chaufförens arbetsplats
Tömningen går till så att en slang kopplas till slambilen och brunnen töms på hela dess innehåll. En mindre mängd vatten kan lämnas kvar i brunnen efter tömning. Tänk på att vägen från slambilens uppställningsplats fram till och runt anläggningen ska vara fri från hinder som till exempel växtlighet, kvistar, sly, staket och murar. Vintertid även skottad och halkbekämpad. Märk ut var brunnen finns!

Efter att tömning utförts
När tömningen har utförts meddelar entreprenören detta till Sörmland Vatten och tömningskostnaden debiteras därefter kund på nästkommande faktura. Vid hinder kan slangdragningen bli längre vilket genererar en högre tilläggsavgift.  Eventuella avvikelser gällande tömningen meddelas kund på separat meddelande från entreprenören.