Biogasproduktion

Biogas består av metangas. Metangas bildas när organiskt material bryts ner i en syrefri miljö, vilket är precis vad som sker vid en rötningsprocess. Produktion av biogas från rötning är värdefull eftersom vi skapar miljövänlig energi och kretsloppet av näringsämnen sluts.

Biogasen kan till exempel användas som drivmedel vilket är bättre ur ett klimatperspektiv än fossilt bränsle, som bensin och diesel. Vid framställning av biogas bildas en rötrest som kan användas som biogödsel i lantbruket; ett alternativ till konstgödsel.

Så här blir ditt matavfall biogas och biogödsel:

  1. Dina gröna påsar hamnar först i en förbehandlingsanläggning. Själva påsarna skickas till förbränning och blir till el och fjärrvärme. Matavfallet mals ner till en ”slurry” för att bli pumpbart.
  2. Slurryn hygieniseras genom att värmas upp till 70 °C under en timme så att eventuella bakterier dör. Därefter kyls slurryn ner och pumpas till rötkammaren.
  3. I rötkammaren bryts det organiska materialet ner av mikroorganismer i cirka 40-45 dagar. Vid nedbrytningen produceras en gas som består av cirka 65 procent metan och 35 procent koldioxid.
  4. För att biogas ska kunna användas som drivmedel behöver den renas från koldioxid i en uppgraderingsanläggning.
  5. Slutprodukten blir biogas med en metanhalt på 97 procent som kan användas som fordonsgas.
  6. Efter rötningsprocessen återstår en rötrest som innehåller alla näringsämnen som tillförts rötkammaren.
  7. Rötresten, även kallad biogödsel, används som gödsel på produktiv åkermark.