Katrineholm och Amazon Web Services i samarbete

21 apr, 2021

VA

I ett pressmeddelande/pressträff den 21 april gick denna positiva information ut - läs mer om Katrineholm Vatten och Avfalls medverkan i detta framtidsprojekt! Katrineholm och Amazon Web Services i samarbete kring vattenprojekt för ett mer hållbart samhälle. För att ta hand om framtidens regnvatten behöver Katrineholms kommun klimatanpassa sin dagvattenhantering. Som ett led i det arbetet stödjer Amazon Web Services (AWS) nu en förstärkt infrastruktur och skapandet av ett våtmarksområde vid Stora Djulö utanför Katrineholm. Katrineholms kommun växer. Det innebär ökade krav på en förstärkt och utbyggd infrastruktur för vatten och avlopp. Klimatförändringar är en annan faktor som medför nya krav på omhändertagandet av dagvatten och hantering av översvämningsrisker. Katrineholms kommun, dess vattenbolag Katrineholm Vatten, driftbolaget Sörmland Vatten och AWS ska i ett samarbetsprojekt arbeta för att säkra stadens kapacitet vad avser vatten och avlopp, omhändertagande av dagvatten och hantering av översvämningsrisker. En del i det arbetet är att anlägga en våtmark vid rekreationsområdet Stora Djulö.

Citat från Per Ivarsson, Affärsområdeschef vatten och avlopp; "- Miljön är sårbar och det finns avtryck som vår generation har fått ärva, vi kan påverka framtida avtryck och miska vårt avtryck på framtiden. Dessa projekt är ett sätt att arbeta för service och miljö - varje dag." Läs mer om hur många delar vävs samman i detta framtidsprojekt.

Se filmen om Katrineholm Våtmark 

Under hösten 2019 började Sörmland Vatten utreda vilka synergieffekter vi skulle kunna göra för att få till en mer fördelaktig ekonomisk och driftmässig infrastruktur för att tillgodose nya och befintliga VA-områden. Sörmland Vatten såg att en helhetslösning behöver till för att tillgodose Trafikverkets planer, kommunernas befintliga behov och expansionsplaner och Sörmland Vattens ägarbolags behov.

Berörda delar är:

 • Dagvattenutmaning vid Finntorp samt behov av ny ledningskapacitet till och ifrån området.
 • Dagvattenutmaning Sveaplanstunneln.
 • Dagvattenproblematik Katrineholm centrum (Näsnaren-Djulösjön).
 • Driftproblem spillvattenledning i Sveaplanstunneln.
 • Trafikverkets utbyggnad av förbispår vid logistikcenter.
 • Ombyggnation riksväg 56 till 2+1 väg.
 • Överföringsledning Julita-Österåker (Vingåker).
 • Utökat kapacitetsbehov i ledningsnätet för Norra stadsdelen.
 • Utökat kapacitetsbehov för att möta upp kommande exploateringar. 
 • Överföringsledningar mellan Forssjö och Katrineholm.
 • Utökat kapacitetsbehov för att möta kommande behov för industrier i Valla/Flen.

I samarbete med Trafikverket
Trafikverket har beslutat att bygga om väg 56 till en 2+1 väg i två etapper. Den första sträckan är mellan Katrineholm och Bie där också en cykelväg kommer att förläggas på den ena sidan om vägen. Därefter kommer etapp två att byggas på sträckan Bie till Alberga. Ombyggnationen av etapp ett och två ska vara klara till hösten 2024.

I samband med ombyggnationen av sträckan har Sörmland Vatten frågat om möjligheten få vara med, för att kunna förlägga överföringsledningar på hela sträckan mellan Katrineholm fram till Äs. 

Exploatering fram till 2030
I kommunens översiktsplan för landsbygden så planeras för orterna efter sträckan ett antal nya fastigheter fram till år 2030 i anslutning till befintlig tätort. 

Kapacitet i ledningsnät och verk i framtiden och i nuvarande situation
Idag finns överföringsledning utmed sträckan till Bie. Bies och Strängstorps avlopp pumpas till Rosenholm. Strängstrorp har idag vattenförsörjning från Katrineholms vattenverk. VA-ledningarna från Bie och Strängstorp leds genom norra stadsdelen av Katrineholm på sin väg till respektive verk.

Norra stadsdelen bedöms i översiktsplanen öka med 1 200 nya bostäder. Det kommer vara en blandning av enfamiljs- och flerfamiljshus men även etablering av förskola och skola inom området och annan offentlig service. Kapaciteten gällande avloppsledningarna är idag inte tillräcklig för den utveckling av bostäder som föreslås. 

 • Katrineholms centrum har via översvämningsutredningar pekats ut som en sannolik zon för översvämningar. Ledningsnät, diken och utlopp har idag bekymmer med att svälja den mängd regnvatten som kommer.
 • Sveaplans tunneln som innehåller en av Katrineholms viktigaste spillvattenledning ligger otillgängligt till för driftunderhåll. Tillika kan vi tycka att tunneln har en felkonstruktion, vilket gör att den mer eller mindre fungerar som ett sandfång innan en mindre mängd vatten kan rinna ut till Djulösjön. Från början kan det ha varit så tunneln var tänkt att fungera. Men då bristande underhåll och ökad mängd sediment kommer till tunneln så tappar den sin funktion.
 • Området runt logistikcentrum har även de ett behov av att få en fungerande dagvattenlösning. I de flesta fastigheter så pekar detaljplanen på LOD (lokalt omhändertagande) och eller fördröjningsmagasin. Vid stora nederbörden kommer detta ändå inte att räcka till.

Vingåker Vatten och Katrineholm Vatten har också tidigare kommit överens om att bygga en överföringsledning mellan Österåker och Julita. På grund av andra stora projekt i Sörmland Vattens ägarbolag har detta projekt senare lagts. Genom att nu skapa mer kapacitet till området så skulle både spill -och dricksvattenöverföringsledningar kunna byggas, varpå stordriftsfördelar uppstår för både Katrineholm Vatten och Vingåker Vatten.

Vill du veta mer så kontakta oss.