Samråd Rosenholms avloppsreningsverk i Katrineholm

13 maj, 2019

VA

Sörmland Vatten bjuder in till avgränsningssamråd enligt miljöbalken inför bolagets kommande ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för befintlig och utökad verksamhet vid Rosenholms avloppsreningsverk i Katrineholm.

Rosenholms avloppsreningsverk är det största i Katrineholms kommun och beläget på fastigheterna Katrineholm Djulö 2:40 och Rosenholm 1, cirka två kilometer utanför centrala Katrineholm. Verket behandlar avloppsvatten från bl.a. Katrineholm, Bie, Floda, Forssjö, Sköldinge, Strångsjö, Baggetorp och Valla, genom mekanisk, biologisk och kemisk rening. Verksamheten omfattar även slambehandling (med rötkammare), biogasuppgradering och tankstation för fordonsgas.

Bolaget planerar att utöka verksamhetens slambehandling och ersätta den gamla rötkammaren med två nya samt ta in externt substrat (bl.a. slam och matavfall) till rötkamrarna för rötning. Därmed kommer biogasproduktionen att ökas. I övrigt avses befintlig verksamhet bibehållas.

Den nya ansökan omfattar således rening av avloppsvatten för en högsta ansluten belastning av 53 000 pe till avloppsreningsverket samt utsläpp av de renade avloppsvattnet till recipienten Djulösjön, mottagning och rötning av upp till 20 000 ton externt substrat per år, produktion av upp till 1,5 Mm3 biogas per år från rötningen, uppgradering av upp till 1,5 Mm3 biogas per år till fordonsgas samt samtidig lagring av 10 ton fordonsgas. Verksamhetens miljöpåverkan bedöms f.n. framförallt bestå av utsläpp till vatten, transporter samt lukt. Samtliga miljöeffekter kommer att beskrivas i en miljökonsekvensbeskrivning, vilken även kommer att innehålla bl.a. uppgifter om alternativa lösningar och förslag till skyddsåtgärder.

Ett samrådsunderlag har tagits fram vari den planerade verksamheten beskrivs utförligt. För att erhålla samrådsunderlag, få information om samrådsprocessen, eller lämna skriftliga synpunkter, vänligen kontakta:
Elisabet Toumie, via tel. +46 (0)72 211 4330, e-post till elisabet.toumie@sweco.se eller per post till Box 34044, 100 26 Stockholm (Märk brevet med Elisabet Toumie).

Samrådsunderlaget kan även laddas ned här: Samrådsunderlag Rosenholms reningsverk

Har du synpunkter önskar vi att du skickar dessa skriftligt senast 28 juni 2019.

Vid övriga frågor om tillståndsansökan och verksamheten kontakta:
Emelie Öberg, e-post: emelie.oberg@sormlandvatten.se, tel. 0150–800 131.