LTA-anläggning

Här nedan finns information om vad en LTA-anläggning (lätt trycksatt avlopp) är, vilka ansvarsförhållanden som gäller mellan huvudmannen (ägare av det kommunala vatten- och avloppsnätet) och fastighetsägare angående fastighetens pumpstation för bad-, disk-, tvätt- och toalettvatten (spillvatten), den så kallade LTA-anläggningen. Här får du även tips och råd kring skötsel av pumpstationen. Om du tar hand om pumpen på rätt sätt så kommer den att fungera korrekt och hålla längre.

En utbyggnad av det allmänna spillvattennätet utförs med hjälp av LTA-anläggningar. Det innebär att spillvatten pumpas ut på ledningsnätet genom en pump som är placerad inom respektive fastighet i området. I en LTA-
anläggning ingår en pump, apparatlåda med larmindikator, pumpsump, avstängningsventil och backventil. Eftersom anläggningen ansluts till det allmänna spillvattennätet gäller allmänna bestämmelser för vatten och avlopp (ABVA), lagen om allmänna vattentjänster samt gällande överenskommelse mellan huvudman och fastighetsägare. Lagar och regler finns att läsa i sin helhet här.

Ansvarsförhållande mellan huvudman och fastighetsägare

Huvudmannen ansvarar och äger LTA-anläggningen som finns installerad på fastigheten. Huvudmannen står för service och underhåll av pumpen då den ses som en del av spillvattensystemet. Det innebär dock inte att huvudmannen står för alla kostnader om pumpen går sönder.

Följande gäller för LTA-anläggningen:

 • Endast spillvatten, får ledas till pumpstationen. Inget regn- eller dräneringsvatten får tillföras.
 • Pumpstationen ska vara anordnad så att det går att ta sig fram obehindrat mellan pump och farbar väg.
 • Det ska vara minst 1,5 meter fritt runt pumpen och den får inte överbyggas på något sätt för att underhåll ska kunna utföras. Reparation kan annars nekas på grund av skaderisken på egendom och olycksrisken för servicepersonal.
 • Pumpen ska vara lättillgänglig vid alla väder. T ex skotta och sanda runt pumpen vintertid när reparation ska utföras.

Huvudmannen underhåller LTA-anläggningen under förutsättning att:
Om detta inte uppfylls står fastighetsägaren för kostnaderna vid eventuell åtgärd eller reparation.

 • Larm finns inkopplat.
 • Inga föremål som kan sätta igen eller skada pumpen och ledningsnätet tillförs.
 • Värmekabel fungerar och används vintertid i de fall detta behövs.
 • Skydd från frysning finns (isolera luckan och ha uppvärmning vid frysrisk).

Här finner du några användbara tips:

 • Följ alltid de monterings- och driftinstruktioner som medföljer pumpen. Är du osäker så fråga hellre en extra gång.
 • Ta hjälp av behörig elektriker vid elinstallationer och tänk på att pumpen ska vara lättåtkomlig för servicepersonal.
 • Spola aldrig ner fasta föremål som bindor, blöjor, kläder, trasor eller tops.
 • Spola inte ner sand, färg eller fett i avloppet.
 • Torka gärna ur stekpannan innan den diskas för att förhindra igensättning av pumpen.
 • Skaffa gärna en papperskorg att ha på toaletten. Här är några exempel på saker som inte hör hemma i toaletten eller avloppet, utan slängs i soporna. Avfall som målarfärg och läkemedel, lämnas på återvinningsstation och apotek.

Vid larm och strömavbrott

Vid larm och efter strömavbrott vänligen kontrollera säkringarna för pumpen, att huvudsäkringen i huset är hel samt att strömavbrytaren är påslagen. När det går ett larm eller blir strömavbrott är det viktigt att vara extra sparsam med
vattnet. Undvik att diska, tvätta, duscha eller bada.

Anmäl felet till oss
Måndag till torsdag klockan 09.00-16.00 samt fredag 09.00-15.00 (lunchstängt 12.00-13.00) är du välkommen att kontakta kundservice 0150-800 100 eller via mail till kundservice@sormlandvatten.se.
Övrig tid hänvisar vi till beredsskapsledare på telefon 0150-800 150.

Har du frågor eller funderingar vänligen kontakta kundservice på telefon 0150-800 100.