Fettavskiljare

Sörmland Vattens reningsverk är till för att ta emot och rena förorenat spillvatten från industrier, verksamheter och hushåll, till exempel från toalett, hygien, tvätt och disk. Fett som släpps ut i avloppsledningsnätet skapar stora problem, då fettet kyls ner, stelnar och fastnar på väggarna i ledningarna.

Antalet fall där fett orsakar stopp i avloppssystemet har fördubblats under de senaste tio åren och sådana avloppsstopp kan i vissa fall leda till källaröversvämningar och att orenat vatten rinner ut och förorenar våra sjöar och vattendrag. Höga halter av fett i avloppsvattnet har dessutom en negativ inverkan på reningen i avloppsreningsverken. Bilden visar hur fettet har stelnat på väggarna i avloppsledningsnätet och satt igen flödet.För att förhindra utsläpp av större mängder fett som sätter igen avloppen ska en fettavskiljare normalt vara installerad i fastigheter som hanterar livsmedel enligt de krav som finns i:

• ABVA (allmänna bestämmelser för brukande av allmän vatten och avloppsanläggning). Här står det att högre halter av totalfett inte får släppas ut i avloppssystemet då det innebär risk för igensättning av ledningar. I praktiken innebär detta att alla som bedriver livsmedelsverksamhet måste installera en fettavskiljare och även ansluta vasker, diskmaskiner samt golvbrunnar (i storkök) till denna. Det gäller både befintlig verksamhet, ny verksamhet eller verksamhet som ändrar inriktning.

• Boverkets byggregler (BFS 2002:19, BBR 10, avsnitt 6:6211). Här står det bland annat att om vattnet innehåller mer än obetydliga mängder av skadliga ämnen så ska vattnet behandlas eller annars ska en avskiljare installeras.

Exempel på verksamheter som ska ha fettavskiljare:
• Kök för servering av måltider t.ex. restauranger, gatukök, hotell och vägkrogar
• Anläggningar för fritering, grillning, ugnsstekning och stekning i till exempel livsmedelsbutiker
• Stor- och mottagningskök
• Slakteri
• Rökeri
• Charkuteriindustri
• Bageri
• Konditori och café
• Pizzeria
• Salladsbar
• Catering
• Lokaler för hantering av livsmedel

Läs även hur en fettavskiljare fungerar samt hur den ska installeras i broschyren som du finner till höger.