Utanför verksamhetsområde

Vägledning för dig som äger en fastighet utanför ett verksamhetsområde och som vill ansluta till kommunalt vatten- och/eller avloppsnät.​

Fastigheter som ligger utanför verksamhetsområde kan via avtal ges möjlighet att ansluta till de allmänna ledningarna för vatten och/eller spillvatten. Vi på Sörmland Vatten måste alltid göra en bedömning om en inkoppling kan ske utifrån kapacitet och belastning på det allmänna ledningsnätet. Om vi anser att en inkoppling kan ske skrivs ett avtal mellan oss och fastighetsägaren eller föreningen. I avtalet regleras vad som ska gälla för anslutningen och vilka avgifter som ska betalas. En förbindelsepunktskarta ingår i avtalet och kartan visar den geografiska gränsen mellan vårt ansvar och fastighetsägarens eller föreningens ansvar. Om flera fastigheter vill ansluta sig tillsammans måste de bilda en samfällighetsförening. Läs mer om detta via länken till höger.

VA-lösningar på landsbygd
Det finns tre alternativ för VA-lösning på landsbygd:

  • Enskilt avlopp, dvs en avloppsrening per fastighet
  • Bilda en gemensamhetsanläggning där flera fastigheter går ihop om ett minireningsverk och/eller vattentäkt (en förening eller samfällighet)
  • Ansöka gällande kommunalt avlopp och/eller vatten, i form av anslutning till kommunalt VA-nät eller bildande av nytt verksamhetsområde för VA

För att kunna ansluta din fastighet till kommunalt VA krävs följande:

Servisanmälan
Ta kontakt med Sörmland Vatten och skicka in en servisanmälan. Vi kommer då att se över möjligheten att ansluta till kommunalt VA och sedan kontakta dig som fastighetsägare för att diskutera eventuell anslutning vidare. Blanketten hittar du här.

Teckna avtal
Kommunalt VA finns i tätorterna, kransorterna och i några omvandlingsområden i kommunerna. Fastigheter på landsbygden kan bli anslutna till det kommunala VA-nätet först efter att ha lämnat in en servisanmälan och fått den godkänd. Anslutningen görs i anslutning till den kommunala ledningen. Fastighetsägaren eller föreningen betalar själva för grävning och skötsel av ledningar fram till anvisad punkt. Punkten kallas för förbindelsepunkt och är gränsen mellan privata ledningar och de allmänna. Efter det tecknas ett avtal

Fastighetsägaren/föreningen betalar VA-avgift utifrån beslutad VA-taxa. Sömland Vatten skickar dock en faktura så önskar föreningen att fördela kostnaderna på olika fastigheter så får de ombesörja detta själva.


A4 - Vikfolder för utskrift (pdf)


Vid frågor eller funderingar välkommen att kontakta vår kundservice på kundservice@sormlandvatten.se eller 0150-800 100.