Vem gör vad?

Här kan du läsa om de olika ansvarsområdena.

Du som fastighetsägare köper in, gräver ner samt ansvarar för drift och underhåll av vatten- och avloppsledningarna inne på din egen fastighet. Utanför din fastighetsgräns är ledningarna allmänna, vilka Sörmland Vatten gräver ner och ansvarar för.

Om det krävs en LTA-anläggning på din fastighet köper Sörmland Vatten in och levererar denna till din fastighet. Pumpsumpen gräver fastighetsägaren ner. Pumpen som sitter i pumpsumpen äger Sörmland Vatten och sköter driften av denna. Fastighetsägaren ansvarar för att el dras fram till pumpen och att säkringsskåpet säkras upp för detta. Fastighetsägaren står också för elkostnaden.

Läs mer om LTA-anläggningen här.

Kravet på anslutningen till de allmänna ledningarna råder inte Sörmland Vatten över. Det är Miljönämnden som beslutar om anslutning om det inte görs frivilligt. I omvandlingsområden har du som fastighetsägare ett år på dig att ansluta, efter det att förbindelsepunkt är upprättad och de allmänna ledningarna är i drift.

Regnvatten från den egna fastigheten, som från tak, husdränering och garageuppfart med mera, får inte anslutas till de allmänna spillvattenledningarna.

Befintliga 3-kammarbrunnar/slutna tankar
Har du en befintlig 3-kammarbrunn eller sluten tank som tas ur drift, sluttömmer du den genom beställning till Sörmland Vatten, därefter kan du som fastighetsägare antingen gräva upp den eller fylla den med sand/grus.