Fållökna, Fornbo, Malmsjöberg

Här kan du läsa om arbetet kring kommunalt vatten och spillvatten (avlopp exkl. dagvatten) till Fornbo, Fållökna och Malmsjöberg i Flens kommun. Mer information om projektet hittar du i projektbloggen.

Tillbaka

2020-07-01 Informationsbrev samt karta på gällande förbindelsepunkt skickas ut till boende i Fornbo under denna vecka.

2020-04-28 Informationsbrev skickas ut till samtliga i områdena Fornbo, Fållökna och Malmsjöberg.

Pågående arbeten omvandlingsområdena Fornbo, Malmsjöberg och Fållökna
Projekteringen pågår nu i Fornbo. Fastighetsägare i Fornbo kommer under våren få ett nytt utskick gällande förbindelsepunkter där era tidigare synpunkter och andra ändringar i projekteringen har beaktats.Projektering i resterande del av Malmsjöberg och Fållökna kommer återupptas så snart handlingen för Fornbo är klar.

Preliminär tidplan Fornbo
2020                                                                                  Projektering/Framtagande av handling
2020 (Vinter)                                                                     Upphandling av entreprenad
2021 - 2023                                                                      Byggnation/Driftsättning

Preliminär tidplan Malmsjöberg och Fållökna
2021                                                                                  Projektering/Framtagande av handling
2021(Sommar)                                                                 Upphandling av entreprenad
2021 - 2023                                                                      Byggnation/Driftsättning

Ovanstående tidplan är utifrån nuvarande förutsättning samt att alla erforderliga tillstånd och avtal för projektet erhålls samt att upphandlingen sker utan överprövning.

Information
Informationsmöten kommer hållas i respektive område innan arbeten på plats startar. Informationsmötet för berörda i Malmsjöberg i samband med byggnation av överföringsledning planeras till hösten 2020. Hemsidan uppdateras löpande.

Har du frågor/funderingar skicka gärna in dessa så lägger vi ut frågan med tillhörande svar under ”Frågor och svar om omvandlingsområdena Fornbo, Malmsjöberg och Fållökna” här på hemsidan. 


2020-04-14 Planen för projektet pågår enligt uppdatering 2020-02-27


2020-02-27 Planerad tidplan för projektet:

Upphandling av entreprenaden pågår för överföringsledningen och i månadsskiftet april/ maj beräknas en entreprenör vara antagen.
Byggstart för projektet bli sommaren 2020.
Driftstart för överföringsledningarna planeras till vintern 2021/2022.

Ovanstådende tidplan gäller under förrutsättning att alla tillstånd beviljas och att upphandlingen genomförs utan någon överklagan.


2019-11-05

Delområde Fornbo
Projektering pågår hos upphandlad projekteringsfirma (ÅF). Arbetet är komplext och geologin i området är utmanande. Här har vi under projekteringens gång haft dialog med dig som fastighetsägare om lämplig förbindelsepunkt för respektive fastighet. Vi tackar för ditt engagemang att finna en lämplig plats för just din fastighet.  Du kommer få återkoppling gällande din förbindelsepunkt när utredningen av de önskade förändringarna är avslutad. Även du som accepterat föreslagen förbindelsepunkt kommer få en återkoppling. Vi kan fortsatt konstatera att entreprenaden kommer vara utmanande. En del av utmaningarna vi ser är att det är mycket berg i området som kommer att behöva sprängas bort för att ge utrymme för ledningsnätet, det är smala vägar med befintliga ledningar att ta hänsyn till. Likväl har vi stora höjdskillnader, varpå olika anslutningstekniker behövs användas. Projekteringen och kompletta handlingar för upphandling av delområdet beräknas vara klar till sommaren 2020.

Delområde Fållökna och Malmsjöberg
Projektering för Fållökna och Malmsjöberg är uppstartat och kommer slutföras då handlingarna för Fornbo är färdigställda. Vi ser samma utmaningar i dessa områden som i Fornbo.


2019-09-19 I projektet pågår arbete med:

  • Detaljprojektering i alla tre områdena med fokus på Fornbo
  • Utredning av servisanslutningar
  • Upprättande av bygghandlingar/ förfrågningsunderlag
  • Bygglovsansökningar

Preliminär tidplan Fornbo

  • 2019                    Upphandling av entreprenaden
  • 2020/2021           Byggnation
  • 2021                    Färdigställande/ Driftsättning

Preliminär tidplan Malmsjöberg och Fållökna

  • 2020                    Upphandling av entreprenaden
  • 2020/2021           Byggnation
  • 2022                    Färdigställande/ Driftsättning

Upphandling och byggnation av omvandlingsområdena kommer att ske i två separata entreprenader. Anledning till att Fornbo kommer först är att vi vill undvika att två entreprenader pågår i Malmsjöberg/ Fållökna under samma tidsperiod. Ovanstående tidplan är utifrån nuvarande förutsättning samt att alla erforderliga tillstånd och avtal för projektet erhålls samt att upphandlingen sker utan överprövning.


Redan 2009 beslutade kommunfullmäktige i Flens kommun att områdena Fornbo, Fållökna och Malmsjöberg ska anslutas till kommunalt vatten och spillvatten. 

Arbetet har påbörjats och information om arbetets gång finns att läsa i projektbloggen.

För dig som har en fastighet i ett verksamhetsområde finns all information om hur det går till att ansluta fastigheten här.

Här kan du se kartor på omfattningen av projektet