Projektblogg Fållökna, Fornbo och Malmsjöberg

Kommunalt vatten och spillvatten (avlopp exkl. dagvatten) till Fornbo, Fållökna och Malmsjöberg i Flens kommun är beslutat av kommunfullmäktige i Flens kommun redan 2009.

2019-11-05 Ett informationsbrev skickas i dagarna ut till fastighetsägare i Fornbo, Fållökna och Malmsjöberg. Läs informationsbrev nr 3 här.

Projektstatus

  • Projekteringen och kompletta handlingar för upphandling av delområdet Fornbo beräknas vara klar till sommaren 2020.
  • Projektering för Fållökna och Malmsjöberg är uppstartat och kommer slutföras då handlingarna för Fornbo är färdigställda.

Under 2020 kommer vi att genomföra ett flertal upphandlingar av de entreprenader som ska genomföras. Vi planerar att den första entreprenaden kommer att starta under senare delen av 2020.

Det vi kan konstatera är att vi är lite efter den ursprungliga tidsplanen vi presenterat på informationsmöten och på vår hemsida. Vi har tidigare haft för avsikt att vara klara med entreprenaden under 2022. På grund av de detaljer som framkommit under projekteringen, med utmanande geologi och omfattande schakt/sprängning som följd, ser vi en förskjutning av tidsplanen bort mot 2023 för ett antal fastigheter. Vilka fastigheter det kan komma att beröra kan vi idag med säkerhet inte svara på.

Det är mycket som fortfarande kan ske och entreprenaden kan ta både längre och kortare tid än vad vi idag kan bedöma. Arbetet med projektet har högsta prioritet och vår ambition är att ge dig ett kommunalt VA så fort som möjligt.


2019-08-12 I början av juli gjorde Flens kommun platsbesök för att ge dig som fastighetsägare möjlighet att ställa frågor gällande arbetet med detaljplaner i områdena. Sörmland Vatten erbjöds att delta men på grund av semestertider fanns inte möjlighet för oss att närvara. Ett informationsmaterial gällande det pågående arbetet med kommunalt VA fanns på plats.

Vi kommer att kalla till informationsmöten i respektive område i god tid innan utbyggnaden påbörjas. På dessa möten kommer det finnas möjlighet att ställa frågor om anslutning med mera. Utbyggnaden i områdena kommer ske etappvis, du kommer bli kallad till informationsmöte när din fastighet berörs.

Förbindelsepunkt vid din fastighet
Vi har tidigare i år skickat ut brev med en föreslagen förbindelsepunkt där du som fastighetsägare ges möjlighet att lämna synpunkter på dess placering. Det finns fortfarande ett antal som inte återkopplat om föreslagen förbindelsepunkt är accepterad eller om det finns synpunkter. Vi ber dig skicka in ditt ok samt eventuella synpunkter omgående, detta är värdefullt underlag och underlättar i vårt fortsatta utredningsarbete. De fastighetsägare som har skickat in synpunkter och önskemål om förändrat läge på förbindelsepunkten kommer att få en återkoppling under hösten.

Informationsbrev
Ett informationsbrev har skickats ut till fastighetsägare i Fornbo, Fållökna och Malmsjöberg under augusti. Läs informationsbrev nr 2 här.


2019-01-14 Vi håller tillsammans med konsulten ÅF detaljprojektera överföringsledning mellan Flen och Malmköping samt områdena Fornbo, Fållökna och Malmsjöberg.

Tidplanen för projektet
Överföringsledningarna från Malmköping till Flen, inklusive de anslutningar till fastigheter i området Malmsjöberg som ledningarna passerar, räknar vi med kommer börja byggas under hösten 2019 och vara klar vintern 2020/2021. Med planerad start under vintern 2019/2020 kommer övriga ledningsarbeten i omvandlingsområdena påbörjas. Vi jobbar med förutsättningen att allt arbete ska vara klart under 2022 och jobbar nu med att titta på etappindelning för byggnationen.

Tidplan enligt ovan är under förutsättning att vi får alla tillstånd och avtal klara.

Upphandling av entreprenör till överföringsledningen är planerad till sommaren 2019.

Vi ser att det kan finnas orsaker till försening beroende på områdenas struktur med mycket berg, trånga vägar, befintligt VA, tele och fiber. Ett stort jobb behöver även läggas på att titta på framkomligheten i området under byggnation eftersom det är små möjligheter till rundkörning.

Brev har gått ut till ett 25-tal fastighetsägare med föreslagna förbindelsepunkter och resterande ägare kommer få brev under januari.


2019-01-02 Under december skickades information ut till delar av fastigheterna i Malmsjöberg gällande förbindelsepunkter. Malmsjöberg är de som fått denna information först eftersom servisledningarna till dessa fastigheter kommer att grävas först i samband med att vi drar fram överföringsledningen från Malmköping. 

Etappindelning för hela byggnationen är påbörjad och ytterligare information kommer under första kvartalet 2019.


2018-03-19 Projektet som kommer att gå parallellt med detta är att bygga en överföringsledning spillvatten mellan Malmköping och Flen, läs mer om detta projekt här.


2017-03-17 I dagsläget är ingenting förändrat mot tidigare kommunikation när det gäller tidsplanen. Detaljer om vart vi ska börja gräva och i vilken ordning för de specifika områdena kommer inte kunna presenteras förrän vi gått ut med en upphandling. Som vi meddelat tidigare kommer vi inte att ha mer detaljerad information förrän närmare 2018-2019.

De projekt som påverkar arbetet med kommunalt vatten och spillvatten till Fornbo, Fållökna och Malmsjöberg är:

  • Överföringsledning dricksvatten från Katrineholm-Flen. Upphandling är klar och byggnation är påbörjad. Beräknas vara klart hösten 2018.
  • Projekt ombyggnation av Flens reningsverk. Projektering och upphandling påbörjas i år. Planerat att bli klart 2020-2021.
  • Parallellt har vi beställt förprojektering för att skapa upphandlingsunderlag av överföringsledningar Malmköping-Flen. Beräknas vara färdigbyggt under 2020.
  • Parallellt pågår arbetet med förprojektering för att sedan kunna gå ut på upphandling av entreprenaden (byggnation) till områdena Fornbo, Fållökna och Malmsjöberg. Mål klart 2020-2021.

Informationsmöten 30 januari samt 9 februari 2016, med anledning av ändrad tidsplan
I början av 2016 har vi haft två informationsmöten för ägare till fastigeheter i området, vi tackar för stort intresse. Minnesanteckningar från möten den 30 januari samt den 9 februari. Du finner även frågor och svar som uppkom under mötena i dokumentet.

Har du ytterligare frågor om hur det går är vi tacksamma om ni samlar era frågor och sänder dem via ordföranden i respektive område så kommer vi att nedan aktivera "frågor och svar ".

Länk till tidigare information (fram till och med 2015-12-31)