Överföringsledning Malmköping - Flen

Sörmland Vatten är i full gång att planera nya överföringsledningar för vatten och avlopp mellan Flen och Malmköping. Vi börjar nu informera om arbetet och påbörja samråd med berörda fastighetsägare.

2019-11-05 Projekteringen av överföringsledningarna har tagit längre tid än beräknat men vi är nu i slutfasen med arbetet att ta fram kompletta handlingar för upphandling av projektet.  Ett viktigt moment som vi fokuserat på under 2018 och 2019 är att ansöka om de tillstånd och avtal som krävs från myndigheter så som Länsstyrelsen, Trafikverket och Flens kommun samt från de fastighetsägare som berörs av ledningssträckningen. Vid fastställande av ledningssträckningen har utöver de geotekniska förhållandena hänsyn tagits till markägares synpunkter och erfarenheter kring rådande markförhållanden. Det har varit ett givande samarbete och markupplåtelseavtal för förläggning har givits av samtliga, utom en markägare. En lantmäteriförrättning är påbörjad och målet är att vi ska finna en lösning innan entreprenaden drar igång.


2019-09-19 I projektet pågår arbete med:

 • Lantmäteriförrättning/markupplåtelseavtal
 • Färdigställande av bygghandling/förfrågningsunderlag
 • Bygglovsansökningar

Preliminär tidplan

 • 2019                    Upphandling av entreprenaden
 • 2020/2021           Byggnation
 • 2021                    Färdigställande/ Driftsättning

I samband med att överföringsledningen anläggs kommer de fastigheter i Malmsjöberg som ledningen passerar få sin servisanslutning. Ovanstående tidplan är utifrån nuvarande förutsättning samt att alla erforderliga tillstånd och avtal för projektet erhålls samt att upphandlingen sker utan överprövning.


2019-05-09

Arbete med framtagning av handlingar pågår, i enlighet med tidsplanen.


2019-01-14
Vi håller tillsammans med konsulten ÅF detaljprojektera överföringsledning mellan Flen och Malmköping samt områdena Fornbo, Fållökna och Malmsjöberg.

Tidplanen för projektet
Överföringsledningarna från Malmköping till Flen, inklusive de anslutningar till fastigheter i området Malmsjöberg som ledningarna passerar, räknar vi med kommer börja byggas under hösten 2019 och vara klar vintern 2020/2021. Med planerad start under vintern 2019/2020 kommer övriga ledningsarbeten i omvandlingsområdena påbörjas. Vi jobbar med förutsättningen att allt arbete ska vara klart under 2022 och jobbar nu med att titta på etappindelning för byggnationen.

Tidplan enligt ovan är under förutsättning att vi får alla tillstånd och avtal klara.

Upphandling av entreprenör till överföringsledningen är planerad till sommaren 2019.

Vi ser att det kan finnas orsaker till försening beroende på områdenas struktur med mycket berg, trånga vägar, befintligt VA, tele och fiber. Ett stort jobb behöver även läggas på att titta på framkomligheten i området under byggnation eftersom det är små möjligheter till rundkörning.

Brev har gått ut till ett 25-tal fastighetsägare med föreslagna förbindelsepunkter och resterande ägare kommer få brev under januari.


2018-11-07
Under oktober har arkeologerna gjort en fältinventering utmed planerad sträckning. Resultatet av inventeringen visar tolv möjliga fornlämningar som berörs av de nya överföringsledningarna. På dessa ställen ska en utredningsgrävning i form av sökschakt med grävmaskin ske för att fastställa om dess status klassas som fornlämning eller inte fornlämning. Arbetet kommer utföras under vecka 46.


2018-09-27
Just nu pågår det detaljprojektering, metod- och materialval samt samråd med myndigheter som Länsstyrelsen, Trafikverket samt Flens kommun. Första veckan i oktober, vecka 40, kommer en arkeologisk utredning utföras på sträckan. Arkeologerna kommer först att göra en fältinventering utmed planerad sträckning för bedömning av möjliga lägen för fornlämningar. På dessa ställen sker därefter en utredningsgrävning i form av sökschakt med grävmaskin. Om det är behov av sökschakt på privat mark kommer fastighetsägaren bli kontaktad.

Projektets  preliminära tidplan:

Tidplanen förutsätter att alla tillstånd beviljas och att upphandlingen genomförs utan någon överklagan.

 • 2018 mars - juli, förprojektering och samråd
 • 2018 augusti - december, detaljprojektering och upprättande av förfrågningsunderlag
 • 2019, upphandling och byggstart
 • 2020, färdig och drifttagen anläggning

2018-03-19
Bakgrund
Omvandlingsområdena Fornbo, Malmsjöberg och Fållökna ska anslutas till kommunalt VA enligt beslut i Flens kommunfullmäktige juni 2010. Läs mer om projektet för omvandlingsområdena.

Beslut har tagits att Malmköpings reningsverk ska läggas ner och spillvatten ska pumpas till Flens reningsverk.

Byggnation av spillvattenlending mellan Malmköping och Flen
Projektet innebär att ca 11 kilometer nya ledningar anläggs. Ledningen planeras att dras i huvudsak genom åkermark men en stor stäcka är förlagd på sjöbotten. Förprojekteringen är påbörjad för att fastställa var ledningar och pumpstationer etc. lämpligen ska placeras. Arbetet uförs av ÅF som anlitats som konsult för projektet.

Preliminär tidsplan

 • Förprojektering och samråd            mars - juli 2018
 • Detaljprojektering                            augusti - december 2018
 • Upphandling och byggstart             2019
 • Färdig och drifttagen anläggning    2020